DM i Fagene understøtter folkeskolereformens krav til åben skole. Mange af de opgaver eleverne får i DM i Fagene, er virkelighedsnære og anvendelsesorienterede, fordi caseeksemplerne er taget fra det virkelige liv og lavet i tæt samarbejde med erhvervslivet. Herved udfoldes fagene, samtidig med at der gøres brug af forskelligartede læringsformer. Resultatet bliver en varieret og inspirerende opgaverække, som sætter elevernes viden i spil på helt nye måder. Eleverne lærer uafhængigt af deres faglige niveau, at deres viden er anvendelig i mange forskellige sammenhænge – ikke kun i skolen. Det motiverer og skaber bedre læring og forbereder eleverne på den fremtid, der venter dem.

Åben skole og DM i Fagene

Når det vedrører åben skole, er DM i Fagene i høj grad inspireret af erhvervsskolernes afvekslende samarbejde med fx erhvervslivet. Denne undervisningstilgang styrker elevernes evne til at forbinde undervisningen med en verden uden for skolen, hvilket hjælper dem til at træffe kvalificerede uddannelsesvalg. Derudover fremmes elevernes kreative problemløsningsevner, når de skal komme med løsningsforslag til de udfordringer, som virksomhederne stiller dem. I den forbindelse udfordres eleverne til at tænke ud af boksen.

Deltag i konkurrencen her

Inspirationskilden til DM i Fagene

DM i fagene samarbejder med Dansk Industri og Dansk Erhverv. Herigennem er der etableret kontakt med virksomheder, som har hjulpet med at finde relevante problemstillinger til elevernes caseopgaver. Det gør DM i Fagene anvendelsesorienteret og virkelighedsnær – i tråd med initiativet åben skole.

Undervisningen og læringen udfoldes på nye måder, og eleverne indgår i faglige fællesskaber, hvor det er helt okay at nørde igennem på forskellige måder og ud fra forskellige forudsætninger. Det er ikke kun de fagligt stærke elever, der får mulighed for at brillere. De casebaserede opgaver, inspireret af åben skole, kræver innovative løsninger, som man ikke altid kan læse sig frem til. Eleverne bliver herigennem nødt til at trække på hinandens forskelligartede kompetencer, hvilket skaber respektfulde relationer og kreative løsningsforslag.

DM i Fagenes inkorporering af åben skole-initiativet er en anderledes inspirationskilde til elever og lærere. Efter ønske fra tidligere deltagende skoler er tidligere opgaver derfor også lavet som undervisningsmateriale, som kan hentes gratis ned fra hjemmesiden.

Åben skole i Danmark

Tanken om en åben skole er ikke et nyt fænomen i Danmark. Den danske folkeskole har en lang tradition for at samarbejde med lokalsamfundets museer, musikskoler, det lokale erhvervsliv, forskellige foreninger og andre aktører.

I 2013 blev tanken om en åben skole imidlertid en søjle i skolereformen. Det har gjort skolernes samarbejde med andre aktører og institutioner mere struktureret og forpligtende. Skolerne skal målrettet åbne sig mere op og på forskellig vis inddrage lokalsamfundet og udefrakommende aktører i skoledagen.

Det var Ministeriet for Børn, Unge og Ligestillling, der sammen med Kulturministeriet stod bag initiativet åben skole. Målet var og er fortsat, at skolerne skal blive endnu bedre til at inddrage omverdenen i deres pædagogiske arbejde. Læs mere om Åben Skole hos Undervisningsministeriet.

”Et åben skole-samarbejde skal give værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning.
Samarbejdet skal give størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og motivation.
Læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål.”

– (Undervisningsministeriet, 2016)

Sammenfletning af åben skole og DM i Fagene virker

Der er rigtig mange gode grunde til at gøre elevernes undervisning og projektarbejde anvendelsesorienteret og virkelighedstro, ligesom det er tilfældet hos DM i Fagene. Ifølge forskning fremmer det elevernes faglige præstationer, men også deres trivsel generelt. Der kommer en anden troværdighed i spil, som eleverne nemmere kan forholde sig til. En virkelighedsnær kommunikation, de kan spejle sig i.

Derudover kan initiativet åben skole også give plads til flere læringsmæssige muligheder, som bedre kan rumme elevernes forskelligheder – både når de deltager i DM i Fagene, men også i forhold til elevernes daglige læring på skolen.

EMU skriver om DM i Fagenes muligheder

På Danmarks læringsportal, kan man læse om vores virkelighedsnære caseopgaver til fjernundervisning i udskolingen.